โดเมน Betting.online ถูกขายในราคา $400,000 ให้กับกลุ่ม Casino.online